къанцIу


къанцIу

зику гъуанэ къэкIыгъэхэм къыхах мэкъамэ Iэмэпсымэ, епщэурэ макъ ирагъэщIу
род адыгской свирели из сухих полых стволов крупных трав

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.